Ochrana osobných údajov

Úvod InfoOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (platné od 25.05.2018)

 

V nasledujúcom texte Vás oboznámime so spôsobom, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám zverili (resp. sa chystáte zveriť).

Všetky získané údaje využívame výhradne k plneniu zmluvy, t.j. všetkým úkonom, ktoré sú potrebné k dodaniu tovaru a prípadnému popredajnému servisu (t.j. doručenie tovaru, jeho výmena a vrátenie, reklamácia, resp. zabezpečenie / sprostredkovanie prípadného záručného a pozáručného servisu v budúcnosti).

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, rovnako ako nás môžete kedykoľvek požiadať o úplné a trvalé vymazanie akýchkoľvek informácií o Vašej osobe, ktorými disponujeme (môže to však ovplyvniť našu schopnosť vybaviť prípadné budúce žiadosti týkajúce sa tovaru, ktorý bol u nás zakúpený), alebo nás požiadať o ukázanie toho, aké Vaše osobné údaje máme uložené a/alebo nás požiadať o ich úpravu. Osobné údaje ktoré ste nám poskytli, neposkytneme žiadnym iným subjektom / tretím osobám, ktoré by ich využili na čokoľvek, čo nesúvisí priamo s Vašim nákupom, ponákupným servisom. Osobné údaje teda v prípade nutnosti môžeme poskytnúť napríklad kuriérskej / doručovateľskej službe, spoločnosti zabezpečujúcej technickú prevádzku nášho e-shopu, spoločnosti sprostredkujúcej marketingové služby na zisťovanie spätnej väzby (Heuréka  Overené zákazníkmi). Ak si nie ste istý čímkoľvek, čo sa týka spôsobu, akým pracuje s Vašimi osobnými údajmi, neváhajte sa na nás obrátiť a požiadať nás o vysvetlenie. Nasledujúci dokument podrobne popisuje všetky detaily a podmienky ochrany osobných údajov. Dokument „Podmienky ochrany osobných údajov“ je záväzný a nadradený tomuto zhrnutiu.

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Outdoor & Travel Equipment, s.r.o., IČO: 46147934 so sídlom Planét 17, 82102 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Outdoor & Travel Equipment s.r.o., Planét 5933/17, 82102 Bratislava, eshop@greenzone.sk, 00421 948 736 421.
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej požiadavky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

 1. Účelom spracovania osobných údajov je:

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

- podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

- zaisťujúce technické služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

- zaisťujúce účtovné služby.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

- právo na prístup ku svojím osobných údajom podľa § 21 Zákona,

- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. I. týchto  podmienok.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä dátových zabezpečenie úložísk heslom, fyzické zabezpečenie zariadení určených na uskladnenie dát a šifrovanie prenosu dát zadaných prostredníctvom webovej stránky pomocou SSL certifikátu.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.

Copyright 2017 - 2021 © greenzone.sk